top of page

Medicinhistoriskt pris

 

Bengt I Lindskogs pris för värdefull medicinhistorisk studie.

 

Studien ska höra hemma inom ämnesområdet hälso- och medicinhistoria i vid bemärkelse, så t.ex. hör även aspekter inom lärdomshistoria och medicinsk humaniora hit. Studien ska vara avslutad inom två år före insändandet.

 

Priset delas ut på Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets möte i november efter beslut av fonden. Diplom bifogas priset. Utdelningen bör åtföljas av en prisföreläsning. Prisets storlek kan variera och även sparas till kommande år.   

Manus bör vara minimum 20 sidor eller cirka 50000 nedslag. Om prisnomineringen avser en avhandling eller annan längre text skall även ett abstrakt på cirka 3 sidor bifogas. Nomineringen skall utöver manuskript och övriga handlingar, som åberopas, innehålla motivering (max. 300 tecken inkl. blanksteg) från förslagsställaren, författarens namn, forskningsinstitut eller motsvarande, samt därtill postadress, e-postadress samt telefonnummer till författaren.

 

Vetenskapliga Rådet, vars beslut inte kan överklagas, kan vid behov inhämta yttrande från utomstående sakkunnig person och bedömer studien särskilt med hänsyn till

 

a) ämnesvalets relevans och behandling

b) studiens upplägg och genomförande

c) källmaterialet och dess behandling och analys samt

d) i vad mån studien bidragit till ökad kunskap inom ämnet

 

Nominering

 

Författaren kan inte nominera sig själv utan detta ska göras av annan behörig person, exempelvis handledare eller institutionsföreståndare.

Nomineringsförslag lämnas in helst elektroniskt till 

 

Ola Nived, fondens administratör, dit även frågor kan ställas. 

ola.nived@telia.com

 

Skördevägen 13

227 38 Lund

 

Nominering ska innehålla:

  • Manuskript 

  • Författarens namn

  • Forskningsinstitut eller motsvarande

  • Postadress, e-postadress och telefonnummer

 

Nominering avslutas 2022-12-15

 

bottom of page